Amdanaf i > About me

Cyfieithydd proffesiynol ag ugain mlynedd a mwy o brofiad yn gweithio yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat yn cyfieithu o Saesneg i Gymraeg ac o Gymraeg i Saesneg
A professional translator with more than twenty years’ experience working in the public and private sectors, translating texts from English to Welsh and Welsh to English

Enw da am ddarparu gwasanaeth cywir a dibynadwy o safon, gan greu cyfieithiadau naturiol ac idiomatig sy’n darllen fel dogfennau gwreiddiol
A strong reputation for providing an accurate and reliable service of the highest standard, creating natural and idiomatic translations

Cleientiaid yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat sy’n comisiynu gwaith rheolaidd dro ar ôl tro
A range of public and private sector clients who commission work on a regular and recurring basis

Profiad helaeth o gyfieithu testunau cyffredinol, technegol, cyfreithiol, deddfwriaethol a chreadigol: o bapurau pwyllgor a dogfennau ymgynghori i reoliadau a chontractau, ac o ddeunyddiau addysg, cylchlythyron a thestun arddangosfeydd i wefannau twristiaeth a llyfr stori i ofalwyr ifanc
Extensive experience of translating general, technical, legal, legislative and creative texts: from committee papers and consultation documents to regulations and contracts, and from educational material, newsletters and exhibition text to tourism websites and a story book for young carers

Aelod cyflawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru
A full member of Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, the association of Welsh translators and interpreters


Gwasanaethau > Services

Cyfieithu testun o Saesneg i Gymraeg ac o Gymraeg i Saesneg
Text translation from English to Welsh and from Welsh to English

Gwirio a golygu testun Cymraeg a ddrafftiwyd neu a gyfieithiwyd gan eraill
Text checking and editing of Welsh text drafted or translated by others

Ôl-olygu testun Cymraeg a gynhyrchwyd drwy gyfieithu peirianyddol
Post-editing of Welsh text produced via mechanical translation

Prawf-ddarllen testun Cymraeg
Proofreading of Welsh text


Achrediad > Accreditation

Aelod Cyflawn ac Aelod Cyfieithu ar y Pryd, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Full Member and Interpretation Member, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru


Cysylltu > Contact

E-bost > E-mail: gwennan.w@gmail.com
Ffôn > Telephone: +44 07530 513196

css.php